سنگ کارون پایتخت واحد ۴۴

تهران – بلوار مرزداران – خیابان ناهید – انتهای بلوار عرب حسینی – بازار سنگ پایتخت – واحد ۴۴