سنگ تراورتن سفید عباس آباد

سنگ تراورتن سفید عباس آباد

سنگ تراورتن سفید عباس

  • تراورتن عباس آباد روشن
  • درجه 1 بی موج آباد

توضیحات

سنگ تراورتن سفید عباس آباد

•تراورتن عباس آباد روشن

•درجه 1 بی موج