سنگ مرمریت

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت

  1. مرمریت دهبید درجه1   80*80
  2. مرمریت دهبید انگورک  60*60  . 30*60  . 30*80 …
  3. مرمریت دهبید مشکی (کف . دیوار…)
  4. مرمریت دهبید مشکی پله
  5. مرمریت پرشین سیلک
  6. مرمریت دیپلمات
  7. مرمریت دهبید 40طولی روشن

 

توضیحات

سنگ مرمریت

  • مناسب برای کف . نمای داخلی