توضیحات

20 طولی عباس آباد

  • مناسب برای کف پارکینگ.کف بالا پشت بوم. دیوار بالا پشت بوم…
  • ساب خورده و ساب نخورده